درباره ما

اعضای هیات موسس کتابخانه نوروز زمین

آرزو خدیر، احمد رائد، پریسا کوکلان، خسرو شمیرانی و رضا داودی

کتابخانه نوروز زمین در زمستان 2016 افتتاح شد