درباره ما

اعضای هیات موسس کتابخانه نوروز زمین

آرزو خدیر، احمد رائد، پریسا کوکلان، خسرو شمیرانی و رضا داودی

کتابخانه نوروز زمین در زمستان 2016 افتتاح شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *