درباره ما

اعضای هیات موسس کتابخانه نوروز زمین
آرزو خدی، احمد راید، پریسا کوکلان، خسرو شمیرانی و رضا داودی
کتابخانه نوروز زمین در زمستان 2016 افتتاح شد